تلاش تایر ایرانیان

تلاش تایر ایرانیان

تلاش تایر ایرانیان

041-33332790
0 سبد خرید
بارز

بارز

تاریخ تولید تایر بارز(لاستیک بارز)دو رقم اول این عدد نمایانگر هفته تولید و دو رقم بعدی نشانگر سال میلادی تولید تایر بارز (لاستیک بارز )است.هر سال شامل 52 هفته می باشد.در مثال 3617 این تایر در هفته 36 ام سال 2017 تولید شده است.شرکت تلاش تایر ایرانیان نمایندگی رسمی شرکت لاستیک بارز(تایر بارز) در تبریز می باشد. که می توانید در موارد فنی از همکاران این مجموعه مشاوره بگیرید.سایز تایربارز: مثال:185/65R14185 عرض مقطع تایر بارز:فاصله بیرونی دو طرف دیواره تایر شامل برآمدگی ها و علامات لاستیک بارز (به میلیمتر)65 نسبت منظر تایر بارز:حاصل تقسیم ارتفاع مقطع به عرض مقطع (به درصد)R  علامت رادیال بودن تایر می باشد.14 قطر داخلی رینگ می باشد(به اینچ)شاخص بار: علامتگذاری بار مجاز در دو حالت تک چرخ و جفت چرخ در سرعت متفاوت بالاتر
  • میزان حداکثر تحمل بار وارد بر هر لاستیک بارز روی دیواره آن قابل مشاهده است

  • نباید میزان بار وارده بر تایر بارز از حداکثر تحمل آن تجاوز نماید.

  • تحمل حداکثر بار وارده برلاستیک بارز زمانی امکان دارد که فشار باد داخل آن حداکثر باشد.

  • میزان بار وارده بر چرخ ها باید از طریق بارگذاری صحیح خودرو کنترل شود.تمامی خدمات کنترل تایر ها توسط پرسنل فنی شرکت تلاش تایر ایرانیان،نمایندگی شرکت بارز در تبریز صورت می گیرد.شاخص سرعت:به معنی مجاز بودن به حرکت مدام در این سرعت نیست بلکه مبین دوام تایر بارز در این سرعت درزمانی محدود و شرایط خاص آزمایش بر روی دستگاهی مخصوص است.علیرغم این موضوع شاخص سرعت بالاتر به معنی قابلیت های فنی بهتر لاستیک بارز است.گل و برف(Mud & snow) M+S  تایرهایی با شاخص سرعت پائین تر از شاخص تعیین شده توسط خودروساز می باشد.مادامیکه چنین تایرهایی در زیر خودرو نصب باشند سرعت آن خودرو محدود خواهد بود.نشانگر TWI  حد سایش رویه تایر جهت روکش مجدد را نشان می دهد.عمق آج مجاز: در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا،رعایت حداقل عمق آج 1.6 میلیمتر برای تایرهای سواری،وانتی و باری الزامی می باشند.(حداقل در سه چهارم از پیرامون ترد)وقتی که این عمق آج کم باشد طول خط ترمز در شرایط جاده خیس اضافه می شود.لایه نازکی از آب در بین تایر و جاده می تواند به کاهش تماس با سطح جاده حتی در سرعت های کم منجر گردد که نتیجه آن کاهش کنترل بر فرمانگیری است.این پدیده بنام آب پیمایش شهرت دارد.این مسائل لزوم تعویض تایرها قبل از رسیدن عمق آج آنها به حداقل مجاز را ایجاب می کند.